Personvernpolicy

Vår

Personvernpolicy - GDPR

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG LEVERANDØRER

1.Behandling av personopplysninger i Advokathuset Viken AS, rettslig grunnlag

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil ansvarlig advokat behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokathuset Viken, ved Daglig leder Per Heiberg.

Kontaktinformasjonen er:
Adresse:         Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo
E-post:            post@advokathuset.no
Telefon:          401 33 000
 
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Daglig leder Per Heiberg.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine person-opplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Vi samler inn personopplysninger for å besvare henvendelser som kommer inn til oss; navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en intgresseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Utlevering av personopplysninger til andreVi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering og i den utstrekning det er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
I slike tilfeller vil vi utlevere personopplysninger til følgende tredjeparter: Motparter, vitner eller andre involverte parter, domstoler, leverandører, samarbeidspartnere eller offentlige organer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 
3. Lagringstid

 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Advokater er underlagt særlige rettslige plikter og retningslinjer og anbefalinger når det gjelder lagring av opplysninger og filer. Personopplysninger relatert til etablerte klientforhold slettes først etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksmapper slettes 10 år etter at saken er avsluttet. Vi lagrer ellers personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for.
 
Dersom personopplysningene brukes for to formål, vil vi beholde opplysningene inntil formålet med den lengste lagringsperioden ikke lengre er aktuelt, men vi vil slutte å bruke opplysningene for det formål med kortere lagringsperiode når denne kortere perioden har utløpt. Våre lagringsperioder baseres på virksomhetens behov og vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for eller plikt til å lagre.
 
4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Daglig leder, se kontaktinformasjon ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

 
Denne personvernerklæringen er oppdatert per 10.08.2018. Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.  Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.